Reklamační řád

Úvod Informace Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů:

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle § 2165-2174 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a zákona  č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  a vztahuje se pouze na spotřební zboží zakoupené od prodávajícího, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (reklamace ).

 2. Prodávajícím je Kateřina Jadrníčková, Smetanova 1395, 763 61 Napajedla IČ: 04710932.

 3. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu na koupi zboží, které je předmětem reklamace. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel.

Uplatnění práv z vadného plnění podle § 13 zákona č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele:

 1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem.


 2. Práva z vadného plnění  (reklamace) jsou upravena v ust.§ 2165 OZ a následujících ustanovení. Při uplatnění práv z vadného plnění se za okamžik reklamace považuje, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu např. telefonicky, e.mailem, osobně, a to i bez toho, že je reklamovaný výrobek ze strany spotřebitele prodávájícímu doručen.

  Doručení reklamovaného výrobku je pak otázkou k součinnosti ze strany prodávajícího. aby spotřebitel výrobek či další potřebné doklady k reklamaci dodal. Do doby vyřízení reklamace se nepočítá doba, po kterou se prodávající nemůže reklamací zabývat v důsledku neposkytnutí součinnosti spotřebitelem (např. nepředá zboží dodavateli na jeho výzvu, neumožní mu přístup k reklamované věci).

  Záruční doba tedy začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční dobaběžet znovu, a to od převzetí nového zboží .


  Ustanovení podle bodu 1. a 2. se podle § 2167 OZ nepoužije:

  a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  d) vyplývá-li to z povahy věci.


  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.


  Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Vyřízení reklamace:

 1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupené zboží používáno zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl byt řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 2. Reklamaci lze uplatnit odesláním na poštovní adresu prodávajícího. V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení zboží prodávajícím.


  Adresa pro zasílání reklamovaného zboží: Kateřina Jadrníčková, Svatoplukova 303

  76361 Napajedla


  Osoba zodpovědná za vyřízení reklamace: Kateřina Jadrníčková, e.mail kajkosan@seznam.cz, telefon +420 603 841 002


  Prodávající potvrdí kupujícímu e.mailem potvrzení o tom, kdy jako spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Vyřízení reklamace je pro spotřebitele vždy bezplatné.
 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 4. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží a to včetně veškerého příslušenství.

 5. Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

  a. vada vznikla špatným či nepřiměřeným zacházením zejména nedodržením pracích a dalších symbolů, uvedených na papírovém či látkovém štítku přišitém na každém textilním výrobku.

  b. provedením nekvalifikovaného zásahu nebo jinou úpravou původního výrobku

  c. bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku


 6. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • že se vada vyskytla v záruční době - za tímto účelem kupující předloží fakturu nebo prodejní doklad s zřetelným datem prodeje

 • že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu, za tímto účelem kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího

 • že je výrobek vadný, za tímto účelem kupující popíše závadu do příslušného formuláře a zašle prodávajícímu vadný výrobek poštou na uvedenou adresu

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

 1. V případě neoprávněné reklamace, při porušení záručních podmínek kupujícím, nesprávným či nepřesným uvedením závady nebo v případě odmítnutí kupujícího převzít reklamovanou věc zpět, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady spojené s vyřízením reklamace.


Závěrečná ustanovení:

 1. Tento reklamační řád vstupuje v platnost dnem 21.2.2021. Prodávající si vyhrazuje právo jeho změny.