Obchodní a GDPR podmínky

Úvod Informace Obchodní a GDPR podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v eshopu bioga.cz, jehož provozovatelem (prodávajícím) je Kateřina Jadrníčková, Smetanova 1395, 763 61 Napajedla IČ: 04710932 (prodávající je plátcem DPH). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré smluvní vztahy, které mezi účastníky eshopu vzniknou se řídí právním řádem České republiky.

 2. Veškeré zboží na tomto (bioga.cz) eshopu je vyrobeno prodávajícím a spadá do kategorie CZ NACE 14 (výroba oděvů).

II. Objednávka a uzavření spotřebitelské smlouvy

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

 3. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.

 7. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s osobami, které v minulosti porušily obchodní podmínky.

III. Expediční lhůty, platební podmínky a přepravné

 1. Veškeré zboží je expedováno podle možností co nejdříve, nejpozději však do 2 týdnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží je zasíláno dopravcem na adresu uvedenou kupujícím. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Kupující je oprávněn v případě zvýšení ceny cenu přijmout nebo odmítnout.

 3. Pro úhradu kupní ceny se sjednává:
  - platba na dobírku
  - platba bankovním převodem

   

 4. Přepravné, balné, možnosti platby:

   

  Česká republika

  Zásilkovna Výdejní místo: 70,- Kč (z toho 50,- Kč za dopravu + 20,- Kč balné)

  Kurýr GLS: 110,- Kč  (z toho 90,- Kč za dopravu + 20,- Kč balné)


  Dobírkovné + 50,- Kč

  Platba na účet Zdarma

   

  Slovensko

  Kurýr GLS: 180,- Kč (cca 7,5 € dle aktuálního kurzu ČNB)

  Zásilkovna Výdejní místo: 100,- Kč (cca 4 € dle aktuálního kurzu ČNB)


  Platba na Euro účet Zdarma

  Na dobírku na Slovensko nezasíláme

   

  - Europian Union

  Shipping cost within EU countries : 10 €

  Payment : bank transfer


 5. Všechny ceny jsou uváděny s DPH.

   

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s  Reklamačním řádem našeho eshopu a právním řádem platným v ČR.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka podle § 1829 až § 1837 OZ

 1. Dle ust.§ 1829 odst. 1 písm. a) má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, jde-li o kupní smlouvu ode dne převzetí zboží.

  Spotřebitel informuje dodavatele o odstoupení od uzavřené smlouvy emailem na adresu kajkosan@seznam.cz a současně o svém požadavku na vrácení kupní ceny.

   

  Dle ust.§ 1831 odst. 1 OZ odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel.

          Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží dodavateli.

 

Dle ust. § 1832 odst.1 OZ odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě objednávky přijal stejným způsobem. Dodavatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu nevzniknou další náklady.

Dle ust. § 1832 odst. 2 OZ jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání vraceného zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

Dle ust. § 1832 odst. 3 OZ uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže ho neupozornil o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ust. § 1820 odts. 1 písm. g).

 

Dle ust. § 1832 odst. 4 OZ odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy dodavatel není povinen vrátit přijaté paněžní prostředky spotřebiteli dříve než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal. Zboží spotřebitel nemůže vrátit formou dobírky, takové zboží nebude dodavatelem přijato.

 

Pokud spotřebitel použil pro platbu za zboží dárkový poukaz je mu vrácena částka, kterou za zboží zaplatil + poukaz ve stejné hodnotě použitý k platbě.

      

Zboží musí být v původním obalu, nesmí nést známky poškození, použití, musí být kompletní (včetně příslušenství) a součástí zásilky musí být vyplněný formulář pro vrácení zboží (ke stažení zde)

Použité zboží nelze vracet. Zboží vrácené zmačkané si vyžaduje další náklady na přebalení a ty budou odečteny od vrácené sumy (69,- Kč za kus).

Dle ust. § 1837 písm. d spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Zboží upravené na míru a zboží šité na přání kupujícího (na eshopu zboží označené "na otázku") lze vrátit popř. vyměnit jen po vzájemné domluvě obou stran s tím, že vrácená cena bude nižší podle rozsahu úprav a následné prodejnosti vráceného zboží (výšku kompenzace určuje výrobce-prodávající).

 

 

Formulář pro vrácení zboží zašlete prosím vyplněný a VLASTNORUČNĚ PODEPSANÝ společně se zbožím na adresu naší PROVOZOVNY (pozor je jiná než fakturační). Prosím používejte doručení na adresu (výdejní místa popř. balík na poštu se Vám může vrátit, protože ho nestihneme vyzvednout). Děkujeme.

Adresa pro vrácení nebo výměnu zboží: 
 
BIOGA - Kateřina Jadrníčková
Svatoplukova 1283
763 61 Napajedla

 

 

         Dle ust. §  1837 Občanského zákoníku kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

písm. a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy


písm. b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

 

písm. c) pokud byla hodnota zboží snížena jeho použitím, poškozením nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle ustanovení nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou snížení vracené kupní ceny.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

VII. Odpovědnost za vady zboží - záruka

 1. Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat záruční podmínky a těmito informacemi a pokyny se důsledně řídit, jinak se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí, čímž ztratí nárok na uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

 2. Při prodeji spotřebního zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním zboží. Kratší životnost zboží nelze tedy považovat za vadu a nelze uplatňovat v tomto případě práva z odpovědnosti za vady.

 3. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován fakturou obsahující všechny zákonem požadované údaje.

 

VIII. Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

a) Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kateřina Jadrníčková, Smetanova 1395, 763 61 Napajedla IČO: 04710932  (dále jen: „správce“).
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

d) Doba uchovávání údajů


Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (Atomer) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.
Správce nemá předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

f) Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

g) Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských  sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská 12,

120 00 Praha 2, Email:adr@coi.cz, Web:adr.coi.cz.

 

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních a GDPR podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného, poštovného, event. balného) uvedenou v katalogu našeho eShopu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí ustanovením občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

 4. Prodávající garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje osobní údaje žádné třetí osobě.

  Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje spotřebitelů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

   

 Poslední aktualizace: 1.1.2024