Obchodní a GDPR podmínky

Úvod Informace Obchodní a GDPR podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v eshopu bioga.cz, jehož provozovatelem je Kateřina Jadrníčková, Smetanova 1395, 763 61 Napajedla IČO: 04710932 (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré smluvní vztahy, které mezi účastníky eshopu vzniknou se řídí právním řádem České republiky.

 2. Veškeré zboží na tomto (bioga.cz) eshopu je vyrobeno prodávajícím a spadá do kategorie CZ NACE 14 (výroba oděvů).

II. Objednávka a uzavření spotřebitelské smlouvy

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

 3. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.

 7. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci tohoto eshopu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a nákupech pro účely obchodního styku.

III. Expediční lhůty, platební podmínky a přepravné

 1. Veškeré zboží bude expedováno do 1 - 2 týdnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží je zasíláno dopravcem na adresu uvedenou kupujícím. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Kupující je oprávněn v případě zvýšení ceny cenu přijmout nebo odmítnout.

 3. Pro úhradu kupní ceny se sjednává:
  - platba na dobírku
  - platba bankovním převodem

   

 4. Přepravné, balné, možnosti platby:

   

  Česká republika

  Zásilkovna Výdejní místo: 65,- Kč

  Kurýr Zasilkovna : 109,- Kč

  Dobírkovné + 50,- Kč

  Platba na účet Zdarma

  Objednávky nad 4000,- Kč poštovné ZDARMA

  Slovensko

  Kurýr GLS: 150,- Kč

  Platba na Euro účet Zdarma

   

 5. Všechny ceny jsou uváděny s DPH.

   

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s  Reklamačním řádem našeho eshopu a právním řádem platným v ČR.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 1. V souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dní ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena:

 • Kupující odešle e-mail na adresu prodávajícího o odstoupení od uzavřené smlouvy, se svým požadavkem a požadavkem na vrácení kupní ceny.

 • Zakoupené zboží zákazník (kupující) doručí zpět na adresu prodávajícího jakýmkoliv způsobem vyjma dobírky. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

 • Zboží musí být v původním obalu, nesmí nést známky poškození, použití, musí být kompletní (včetně příslušenství) a součástí zásilky musí být vyplněný formulář pro vrácení zboží (ke stažení zde)
 • U výprodejového zboží a zboží z outletu je možná jen výměna za jiné zboží popř. poukaz.
 • Zboží ušité na míru zákazníka nelze vracet.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám kupní cena zboží bude vrácena na Váš účet, a to do 10-ti dní ode dne obdržení zboží, nejpozději však do 14-ti dní ode dne obdržení odstoupení od smlouvy při splnění podmínky fyzického vrácení zboží.

 • V případě nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na adresu kupujícího.

 

Kupující není oprávněn odstoupit dle ust. § 53 odst. 7 od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží upraveného speciálně podle přání kupujícího,

c) pokud byla hodnota zboží snížena jeho použitím, poškozením nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou snížení vracené kupní ceny.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

VII. Odpovědnost za vady zboží - záruka

 1. Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat záruční podmínky a těmito informacemi a pokyny se důsledně řídit, jinak se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí, čímž ztratí nárok na uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

 2. Při prodeji spotřebního zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním zboží. Kratší životnost zboží nelze tedy považovat za vadu a nelze uplatňovat v tomto případě práva z odpovědnosti za vady.

 3. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován fakturou obsahující všechny zákonem požadované údaje.

 

VIII. Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

a) Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kateřina Jadrníčková, Smetanova 1395, 763 61 Napajedla IČO: 04710932  (dále jen: „správce“).
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

c) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

d) Doba uchovávání údajů


Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

e) Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (Atomer) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.
Správce nemá předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

f) Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

g) Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních a GDPR podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného, poštovného, event. balného) uvedenou v katalogu našeho eShopu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí ustanovením občanského nebo obchodního zákoníku v platném znění.

 4. Prodávající garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje osobní údaje žádné třetí osobě.

  Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje spotřebitelů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.